ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.045-245041 โทรสาร.045-255113 E-mail : ubtjc@coj.go.th

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 60 รายการ
เอกสารแนบ